L'usuari que es dona d’alta a través de la pàgina web www.poliesportiusafahorta.com, ha de formalitzar el seu registre a la recepció del Poliesportiu Sagrada Família Horta, situat al C/ Torrent del Carmel 1-11, dins els 10 dies següents a la inscripció i pagament online (el dia del pagament serà considerat el primer del període contractat).
En aquest període, l’usuari s’adreçarà personalment a la recepció del poliesportiu per signar l’alta i lliurar les dades bancàries pels pagaments periòdics de la seva categoria.
Si la persona que fa la inscripció per la web no continua després de la fi del període contractat inicialment, no podrà gaudir d’una altra promoció d’inscripció fins passats quatre mesos de carència.

POLÍTICA DE COBRAMENTS
Els rebuts es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari.
En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
Les cancel·lacions s'han d'informar per escrit abans del dia 25 del mes perquè no sigui emès el rebut del següent mes a comandes@poliesportiusafahorta.com o presencialment a la recepció del poliesportiu.
No s'accepten cancel·lacions informades per cap altra via.
No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.
Les persones que causin baixa i desitgin formalitzar la inscripció novament, hauran d'estar al corrent del pagament de les seves quotes.
L’import de les quotes es revisaran una vegada a l’any.
La devolució de dos rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.
El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.
L’abonat pot sol·licitar la baixa temporal per causes mèdiques prèvia aportació de la documentació justificativa.
El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim d’un mes i màxim de 12. Si la baixa s’allarga més enllà dels 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

POLÍTICA DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS
Conforme a la legislació vigent, els abonats tenen un termini de 15 dies de garantia a partir de la data de realització de la inscripció i pagament online per a sol·licitar la devolució de la inscripció en cas de no haver formalitzat l'alta a la recepció del poliesportiu.
Un cop passat aquest termini de 15 dies a partir del primer pagament (el dia del pagament comptabilitzarà com a primer dia) la persona inscrita no tindrà dret a reclamar la devolució del pagament efectuat.
Si el client, dins dels 15 dies de garantia, vol sol·licitar la devolució abonada, haurà d'enviar un email a comandes@poliesportiusafahorta.com manifestant el seu desig de donar-se de baixa i sol·licitar el reemborsament d'aquesta subscripció. Un cop expressat el seu desig, des de l'equip de suport es posaran en contacte amb el client per a informar sobre quan es procedirà a realitzar el reemborsament.
Començat el període de contractació formalitzat, NO ES RETORNARÀ L'IMPORT D'AQUEST, ni es compensarà per motius aliens a la instal·lació.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓSplash Sport S.L. es reserva el dret a posposar o cancel·lar un ALTA. En aquest cas, s'informarà i retornarà el pagament corresponent de manera íntegra. No es donarà cap altre tipus de compensació